czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015

Rekompensowanie pracy nadliczbowej w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym

1) Jak należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych oraz w wolne soboty w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym? Kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie, a kiedy dodatki za dodatkową pracę?

Rekompensowanie pracy nadliczbowej w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym
rys. Rekompensowanie pracy nadliczbowej w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym

Rozliczenie czasu pracy w przedłużonym okresie rozliczeniowym nie korzysta ze szczególnych rozwiązań w tym zakresie, lecz powinno być dokonywane na zasadach ogólnych. To oznacza, że:

 • normalne wynagrodzenie za dodatkową (pozarozkładową) pracę wypłaca się w miesiącu jej wystąpienia (za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie - art. 80 zdanie pierwsze K.p.),
   
 • nadgodziny dobowe można bądź zrekompensować czasem wolnym albo opłacić dodatkami na bieżąco (w miesiącu ich wystąpienia), bądź przed terminem wypłaty za ten miesiąc ustalić, że będzie udzielony czas wolny w innym wskazanym miesiącu (por. stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 21 kwietnia 2009 r., znak: GPP-306-4560-32/09/PE/RP), według zasad:
   
  • w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy - w wymiarze 1,5:1 z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia za miesiąc, w którym zostanie odebrany czas wolny, co powinno nastąpić do końca okresu rozliczeniowego (art. 1512 § 2 K.p.),
    
  • na pisemny wniosek pracownika, który należy przechowywać z ewidencją czasu pracy - w wymiarze 1:1, w dowolnym czasie, także po zakończeniu okresu rozliczeniowego (art. 1512 § 1 K.p. oraz § 8a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
    
 • nadgodziny średniotygodniowe, które stwierdza się po zakończeniu okresu rozliczeniowego (w tym przypadku 12. miesiąca) opłaca się dodatkami w dacie wypłaty wynagrodzenia za ten miesiąc.

GIP Podobnie wyjaśnił Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 2005 r. w sprawie czasu wolnego za nadgodziny (znak: GNP-367-4560/05/PE). Czytamy w nim również, że: "(...) Jeżeli zatem czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca udzielił na wniosek pracownika w innym miesiącu niż w tym, w którym ta praca wystąpiła, to w miesiącu, w którym pracował on ponad normą, otrzymuje odpowiednio wyższe wynagrodzenie za pracę. Natomiast w miesiącu, w którym czas wolny odebrał, odpowiednio niższe. Ta zasada dotyczy zarówno systemu wynagradzania miesięcznego, jak i godzinowego.". Uchyla ją jedynie powołany wyżej art. 1512 § 2 K.p.


Zwracamy uwagę!
Pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia roboczego należy rekompensować innym dniem wolnym udzielonym do końca okresu rozliczeniowego, w przeciwnym razie pracodawca naraża się na zarzut naruszenia przepisów z zakresu czasu pracy.

  Przykład  

Pracownik objęty systemem podstawowym (praca od poniedziałku do piątku) w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym rok kalendarzowy, przepracował w lipcu i sierpniu 2015 r. po 100 godzin nadliczbowych z przekroczenia normy dobowej i po dwie soboty, w lipcu w każdej po 7 godzin, a w sierpniu po 8 godzin. Pracodawca wypłacił za lipiec normalne wynagrodzenie za rozkładową pracę i dodatkowo za 114 godzin nieplanowych (100 godz. + 2 soboty x 7 godz.), a za sierpień wynagrodzenie za pracę rozkładową i za 116 godzin nieplanowych (100 godz. + 2 soboty x 8 godz.). Nie wypłacał dodatków gdyż:

 • odebrał od pracownika pisemny wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny dobowe z lipca we wrześniu,
   
 • postanowił, że odda czas wolny za pracę w nadgodzinach przepracowanych w sierpniu w miesiącu grudniu.

Na "oddanie" dni wolnych za pracę w soboty także ma czas do końca bieżącego roku.

Za wrzesień pracownik otrzymał wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej za 100 godzin "odebranego" ze swojej inicjatywy czasu wolnego (z gwarancją wynagrodzenia minimalnego). Za grudzień, pomimo iż odbierze 150 godzin czasu wolnego (1,5 x 100 nadgodzin), otrzyma wynagrodzenie jak za pełny wymiar czasu pracy, chyba że w tym miesiącu odbierze dni wolne za pracę w soboty. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie pomniejszone za każdy odebrany dzień za 8 lub 7 godzin, w zależności od tego ile godzin przepracował w dniu, za który będzie udzielone wolne.


2) Jak rozliczyć przepracowane godziny pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego?

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 1516 § 1 K.p. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p., jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, dobową lub tygodniową. Pewne wątpliwości w literaturze przedmiotu są zgłaszane do przekroczeń średniotygodniowych, bowiem przepis art. 1511 § 1 K.p., do którego odwołuje się omawiana norma, reguluje jedynie kompensatę przekroczeń dobowych. Biorąc pod uwagę ogólne zasady rekompensowania nadgodzin średniotygodniowych, właściwa jest jednak wypłata 100% dodatków.

  Przykład  

Załóżmy, że pracownik, o którym mowa w poprzednim przykładzie, w dniu 10 października 2015 r. rozwiązał umowę o pracę. W skróconym w związku z tym okresie rozliczeniowym powinien przepracować 1.568 godzin (40 godz. x 40 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 6 świąt), a przyjmując, że za soboty jeszcze nie odebrał dni wolnych oraz pomijając rozliczenia nadgodzin dobowych, przepracował: 196 dni rozkładowych x 8 godz. + 2 soboty x 8 godz. + 2 soboty x 7 godz. = 1.598 godz. To oznacza, że nastąpiło przekroczenie przeciętnej normy tygodniowej o 30 godzin (1.598 godz. - 1.568 godz.). Należało za nie wypłacić 100% dodatki. Ponadto z powodu niemożności udzielenia czasu wolnego za nadgodziny dobowe z sierpnia, pracownikowi przysługiwało 100 dodatków do wynagrodzenia w wysokości 50%.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60