czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016

Kompensata pracy w dniu wolnym kierownika komórki organizacyjnej

Czy kierownik oddziału, który przepracował wolną dla niego sobotę, nabył prawo do wynagrodzenia i dodatków?

Nie nabył. Powinien jednak otrzymać inny dzień wolny od pracy.

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1514 § 1 K.p.). Przez pracowników zarządzających należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych (art. 128 § 2 pkt 2 K.p.). Jak podkreśla się w literaturze, wobec faktu, że wynagrodzenie jest nieodłącznym elementem zatrudnienia, a praca bez wynagrodzenia niedopuszczalna, przyjąć należy, że wynagrodzenie umowne tej grupy pracowników obejmuje także pracę nadliczbową. Ponadto kierownicy komórek organizacyjnych zostali objęci jednym wyjątkiem.

Ważne: Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych za pracę w niedziele i święta, chyba że w zamian otrzymali inny dzień wolny (art. 1514 § 2 K.p.).

Nie przewidziano natomiast podobnej regulacji w odniesieniu do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia roboczego. Jednocześnie jednak nie wyłączono stosowania art. 1513 K.p. ani przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. To prowadzi do wniosku, iż w przypadku gdy kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu roboczym, należy mu udzielić w zamian innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Uchybienie powyższemu obowiązkowi nie skutkuje nabyciem przez zainteresowanego prawa do wynagrodzenia i dodatków, ale może być uznane za naruszenie przepisów z zakresu czasu pracy, o którym mowa w art. 281 pkt 5 K.p.

Zwracamy uwagę! Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszone do systematycznego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 2004 r. (sygn. akt III PK 22/04, OSNP 2005/5/65). Ponieważ organizacja czasu pracy leży w gestii pracodawcy, jest on obowiązany tak ustalić zakres zadań służbowych oraz zorganizować procesy pracy, aby wykluczyć konieczność stałego wykonywania przez wymienionych pracowników pracy w godzinach nadliczbowych. Ponadto pracownik kierujący komórką organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej zakładu pracy, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jeśli kieruje zespołem pracowników przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na równi z członkami kierowanego zespołu (por. wyrok SN z 17 listopada 1981 r., sygn. akt I PR 92/81, OSNC 1982/5-6/82).

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60