czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016

Kompensata pracy w dniu wolnym kierownika komórki organizacyjnej

Czy kierownik oddziału, który przepracował wolną dla niego sobotę, nabył prawo do wynagrodzenia i dodatków?

Nie nabył. Powinien jednak otrzymać inny dzień wolny od pracy.

Kompensata pracy w dniu wolnym kierownika komórki organizacyjnej
rys. Kompensata pracy w dniu wolnym kierownika komórki organizacyjnej

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1514 § 1 K.p.). Przez pracowników zarządzających należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych (art. 128 § 2 pkt 2 K.p.). Jak podkreśla się w literaturze, wobec faktu, że wynagrodzenie jest nieodłącznym elementem zatrudnienia, a praca bez wynagrodzenia niedopuszczalna, przyjąć należy, że wynagrodzenie umowne tej grupy pracowników obejmuje także pracę nadliczbową. Ponadto kierownicy komórek organizacyjnych zostali objęci jednym wyjątkiem.

Ważne: Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych za pracę w niedziele i święta, chyba że w zamian otrzymali inny dzień wolny (art. 1514 § 2 K.p.).

Nie przewidziano natomiast podobnej regulacji w odniesieniu do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia roboczego. Jednocześnie jednak nie wyłączono stosowania art. 1513 K.p. ani przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. To prowadzi do wniosku, iż w przypadku gdy kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu roboczym, należy mu udzielić w zamian innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Uchybienie powyższemu obowiązkowi nie skutkuje nabyciem przez zainteresowanego prawa do wynagrodzenia i dodatków, ale może być uznane za naruszenie przepisów z zakresu czasu pracy, o którym mowa w art. 281 pkt 5 K.p.

Zwracamy uwagę! Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszone do systematycznego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 2004 r. (sygn. akt III PK 22/04, OSNP 2005/5/65). Ponieważ organizacja czasu pracy leży w gestii pracodawcy, jest on obowiązany tak ustalić zakres zadań służbowych oraz zorganizować procesy pracy, aby wykluczyć konieczność stałego wykonywania przez wymienionych pracowników pracy w godzinach nadliczbowych. Ponadto pracownik kierujący komórką organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej zakładu pracy, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jeśli kieruje zespołem pracowników przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na równi z członkami kierowanego zespołu (por. wyrok SN z 17 listopada 1981 r., sygn. akt I PR 92/81, OSNC 1982/5-6/82).

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60