czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015

Dopuszczalność wykonywania pracy w porze nocnej przez pracownika niepełnosprawnego

Pracujemy od poniedziałku do piątku w organizacji dwuzmianowej (pierwsza zmiana od 700 do 1500, druga od 1500 do 2300), a pora nocna trwa od 2200 do 600. Obecnie zatrudniliśmy osobę niepełnosprawną. Czy może ona wykonywać pracę na drugiej zmianie?

Pracownik niepełnosprawny, o ile nie posiada zgody lekarza lub nie jest zatrudniony przy pilnowaniu, nie może wykonywać pracy w porze nocnej. Powierzenie pracy osobie wymienionej w pytaniu na drugiej zmianie prowadzi do naruszenia tego zakazu.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej. Tak stanowi art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), dalej ustawy o rehabilitacji. Zakaz ten obejmuje wszystkie osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego bądź lekkiego) lub
   
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
   
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Pora nocna nie została zdefiniowana w ustawie o rehabilitacji. Stosownie zatem do art. 66 tego aktu właściwe zastosowanie znajdują regulacje Kodeksu pracy. W myśl art. 1517 § 1 K.p. pora nocna obejmuje 8 godzin ustalonych w przedziale między godzinami 2100 a 700. Do wyboru ostatecznych ram czasowych uprawniony jest pracodawca, który powinien wprowadzić postanowienie w tej sprawie do układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy bądź też podać je każdemu pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia. Dobrą praktyką u "małych" pracodawców jest określenie pory nocnej w obwieszczeniu o czasie pracy.

Omówionego na wstępie zakazu, zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji, nie stosuje się:

 • do pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu (bez żadnych wymogów formalnych),
   
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Przyjmując, że nie mamy do czynienia z pracą przy pilnowaniu, w sytuacji przedstawionej w pytaniu są dwie możliwości rozwiązania problemu. Jeśli pracownik wyraża zgodę na zatrudnienie w porze nocnej, to może wystąpić z wnioskiem o skierowanie do lekarza w celu uzyskania jego zgody. Koszty badań ponosi pracodawca. Pracodawca może też dokonać zmiany pory nocnej w zakładzie na przedział od 2300 do 700. Atutem tego rozwiązania jest też uniknięcie konieczności wypłacania dodatków. Należy bowiem pamiętać, że za każdą godzinę pracy w porze uznanej w zakładzie za nocną przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Przykład  

Praca w firmie odbywa się w systemie trzyzmianowym: I - od 700 do 1500, II - od 1500 do 2300, III - od 2300 do 700. Pora nocna w zakładzie trwa od 2200 do 600.

Pracodawca zatrudnia pracownika niepełnosprawnego w stopniu lekkim na stanowisku magazyniera, który wykonuje pracę jedynie na dwóch pierwszych zmianach. Pomimo wprowadzenia powyższej zasady ochronnej pracodawca nie zapewnia zgodności organizacji pracy z obowiązującymi przepisami, gdyż ostatnia godzina pracy na drugiej zmianie przypada na porę nocną.

Gdyby ustalono w zakładzie, że pora nocna trwa od 2300 do 700, to nie byłoby przeszkód aby niepełnosprawny pracownik pracował także na II zmianie.


Wspomnijmy, że osoby legitymujące się niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym są objęte obniżonymi normami czasu pracy, które wynoszą 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skróconych norm nie stosuje się do zatrudnionych przy pilnowaniu oraz posiadających zgodę lekarza na pracę w normach powszechnych.


Zwracamy uwagę!
Pracodawca, który zleca pracę w porze nocnej osobie niepełnosprawnej, objętej zakazem takiej pracy, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 281 pkt 5 K.p.).

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60