czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015

Dopuszczalność wykonywania pracy w porze nocnej przez pracownika niepełnosprawnego

Pracujemy od poniedziałku do piątku w organizacji dwuzmianowej (pierwsza zmiana od 700 do 1500, druga od 1500 do 2300), a pora nocna trwa od 2200 do 600. Obecnie zatrudniliśmy osobę niepełnosprawną. Czy może ona wykonywać pracę na drugiej zmianie?

Pracownik niepełnosprawny, o ile nie posiada zgody lekarza lub nie jest zatrudniony przy pilnowaniu, nie może wykonywać pracy w porze nocnej. Powierzenie pracy osobie wymienionej w pytaniu na drugiej zmianie prowadzi do naruszenia tego zakazu.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej. Tak stanowi art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), dalej ustawy o rehabilitacji. Zakaz ten obejmuje wszystkie osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego bądź lekkiego) lub
   
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
   
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Pora nocna nie została zdefiniowana w ustawie o rehabilitacji. Stosownie zatem do art. 66 tego aktu właściwe zastosowanie znajdują regulacje Kodeksu pracy. W myśl art. 1517 § 1 K.p. pora nocna obejmuje 8 godzin ustalonych w przedziale między godzinami 2100 a 700. Do wyboru ostatecznych ram czasowych uprawniony jest pracodawca, który powinien wprowadzić postanowienie w tej sprawie do układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy bądź też podać je każdemu pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia. Dobrą praktyką u "małych" pracodawców jest określenie pory nocnej w obwieszczeniu o czasie pracy.

Omówionego na wstępie zakazu, zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji, nie stosuje się:

 • do pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu (bez żadnych wymogów formalnych),
   
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Przyjmując, że nie mamy do czynienia z pracą przy pilnowaniu, w sytuacji przedstawionej w pytaniu są dwie możliwości rozwiązania problemu. Jeśli pracownik wyraża zgodę na zatrudnienie w porze nocnej, to może wystąpić z wnioskiem o skierowanie do lekarza w celu uzyskania jego zgody. Koszty badań ponosi pracodawca. Pracodawca może też dokonać zmiany pory nocnej w zakładzie na przedział od 2300 do 700. Atutem tego rozwiązania jest też uniknięcie konieczności wypłacania dodatków. Należy bowiem pamiętać, że za każdą godzinę pracy w porze uznanej w zakładzie za nocną przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Przykład  

Praca w firmie odbywa się w systemie trzyzmianowym: I - od 700 do 1500, II - od 1500 do 2300, III - od 2300 do 700. Pora nocna w zakładzie trwa od 2200 do 600.

Pracodawca zatrudnia pracownika niepełnosprawnego w stopniu lekkim na stanowisku magazyniera, który wykonuje pracę jedynie na dwóch pierwszych zmianach. Pomimo wprowadzenia powyższej zasady ochronnej pracodawca nie zapewnia zgodności organizacji pracy z obowiązującymi przepisami, gdyż ostatnia godzina pracy na drugiej zmianie przypada na porę nocną.

Gdyby ustalono w zakładzie, że pora nocna trwa od 2300 do 700, to nie byłoby przeszkód aby niepełnosprawny pracownik pracował także na II zmianie.


Wspomnijmy, że osoby legitymujące się niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym są objęte obniżonymi normami czasu pracy, które wynoszą 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skróconych norm nie stosuje się do zatrudnionych przy pilnowaniu oraz posiadających zgodę lekarza na pracę w normach powszechnych.


Zwracamy uwagę!
Pracodawca, który zleca pracę w porze nocnej osobie niepełnosprawnej, objętej zakazem takiej pracy, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 281 pkt 5 K.p.).

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60