czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015

Kiedy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

W przypadku pozyskania dodatkowych zamówień pracownikom zlecamy okresowo pracę nadliczbową. Niektórzy, powołując się na różne przyczyny, z reguły osobiste, odmawiają takiej pracy. Czy jesteśmy związani odmową?

Kiedy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
rys. Kiedy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Co do zasady nie. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie na polecenie pracodawcy pracy poza normalnymi godzinami rozkładowymi. Jedynie wyjątkowo, w sytuacjach wskazanych w przepisach, może tej pracy odmówić.

Zgodnie z art. 22 K.p. pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Ponadto ma obowiązek wykonywać polecenia przełożonych, także z zakresu czasu pracy, chyba że naruszają one obowiązujące przepisy.

Ważne: Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 K.p.).

Powinność pracownika w omawianym przedmiocie potwierdza także orzecznictwo sądowe. Przykładowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 grudnia 1987 r. (sygn. akt I PRN 68/87, OSNC 1989/10/164) dostrzegając uciążliwość pracy w godzinach nadliczbowych stwierdził, że: "(...) Nie uzasadnia to jednak odmowy pracownika wykonania polecenia pozostania poza godzinami pracy w celu zakończenia usuwania awarii (...).". Pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, gdy należy do grupy osób objętych zakazem lub ograniczeniem tej pracy. Regulacje kodeksowe zawierają normy wprowadzające zakaz bezwzględny albo warunkowy. Do pierwszej grupy należy zaliczyć zakaz pracy nadliczbowej:

 • powyżej limitu określonego w art. 151 § 3 lub 4 K.p. (dotyczy zlecania godzin nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy),
   
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (art. 151 § 2 K.p.) - ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy,
   
 • pracownic w ciąży (art. 178 § 1 K.p.),
   
 • pracowników młodocianych (art. 203 § 1 K.p.).

Warunkowy zakaz pracy w godzinach nadliczbowych obejmuje natomiast pracowników:

 • opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, chyba że wyrażą zgodę na tę pracę (art. 178 § 2 K.p.) - z uprawnienia może skorzystać jeden z rodziców lub opiekunów,
   
 • niepełnosprawnych, chyba że są zatrudnieni przy pilnowaniu albo lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne tych pracowników, a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tymi osobami wyrazi zgodę na niestosowanie zakazu (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm., dalej ustawy o rehabilitacji).

Pracownik może ponadto powstrzymać się od świadczenia pracy, w tym w godzinach nadliczbowych w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 210 K.p.).

Odmowę uznaje się za uzasadnioną także wówczas, gdy polecenie tej pracy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 K.p.). Jest to kryterium rozstrzygane w razie sporu przed sądem pracy. Przykładowe sytuacje, w których pracownik może powołać się na ten przepis to opieka nad licznym potomstwem lub dzieckiem wymagającym szczególnej troski, czy też chorym członkiem rodziny.

W innych sytuacjach niż wskazane powyżej, odmowa pracy w godzinach nadliczbowych stanowi podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących (kary porządkowej), a nawet rozwiązania stosunku pracy.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60