czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015

Formalne wprowadzenie zadaniowego czasu pracy

W firmie jest zatrudnionych trzech przedstawicieli handlowych, którzy pracują w terenie. Czy możemy objąć ich zadaniowym czasem pracy z uwagi na utrudnioną kontrolę ich czasu pracy? Jeżeli tak, to czy wobec braku regulaminu pracy, odpowiednie postanowienie należy zamieścić w umowach o pracę?

Formalne wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
rys. Formalne wprowadzenie zadaniowego czasu pracy

W sytuacji wskazanej w pytaniu stosowanie sytemu zadaniowego czasu pracy jest dopuszczalne (ze względu na rodzaj, jak i sposób wykonywania pracy). Nie ma natomiast obowiązku wprowadzania w tej sprawie postanowienia umownego.

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, zadania służbowe mogą być realizowane w ramach systemu zadaniowego (art. 140 K.p.). W praktyce system ten jest stosowany wówczas, gdy:

 • rodzaj pracy determinuje jej wykonywanie poza wyznaczonymi u danego pracodawcy godzinami - pracownik zasadniczo sam wyznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
   
 • zapotrzebowanie na pracę jest zmienne, zależne od wielu czynników zewnętrznych, głównie natury ekonomicznej,
   
 • sposób realizacji zadań powierzonych pracownikowi nie wymaga ciągłej kontroli ze strony pracodawcy, a także
   
 • ewidencja i kontrola obecności pracownika w pracy jest niemożliwa do wykonania bądź znacznie utrudniona.

Zadaniowy czas pracy w szczególności przeznaczony jest dla prac prowadzonych nierytmicznie albo poza kolektywną pracą skooperowaną, jednakże nie powinien łączyć się ze wskazaniem osiągnięcia określonego rezultatu ekonomicznego (por. wyrok SN z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II PK 72/09). Praca przedstawiciela handlowego charakteryzuje się większością z wymienionych wyżej cech.

Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniamy, że systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy w obwieszczeniu (art. 150 § 1 K.p.). Jedynie wyjątkowo systemy lub rozkłady wprowadza się porozumieniem ze stroną pracowniczą (np. tzw. ruchomy) oraz na podstawie umowy o pracę (np. weekendowy). Nie dotyczy to jednak zadaniowego czasu pracy. Warto jednak wyjaśnić, że przepisy prawa nie zakazują umieszczenia postanowienia w sprawie zastosowania systemu zadaniowego w umowie o pracę, a jedynie do tego nie zobowiązują. Pracodawca, który zdecyduje o zawarciu w umowie postanowienia w tej sprawie powinien jednak pamiętać, że ewentualna zmiana systemu czasu pracy będzie wymagała porozumienia się z pracownikiem, a przy braku jego zgody, wypowiedzenia zmieniającego. Tak też orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lipca 2009 r. (sygn. akt I BP 6/09).

Do obwieszczenia stosuje się terminy obowiązujące dla regulaminu pracy. Tak więc zarówno samo obwieszczenie, jak też zmiany do niego, wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 150 § 7 w związku z art. 1043 K.p.). Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzenie systemu zadaniowego musi poprzedzać porozumienie pracodawcy i pracownika w sprawie czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy wynikającego z obowiązujących norm (art. 140 zdanie drugie K.p.).

Przykładowe obwieszczenie w sprawie systemów i rozkładów czasu pracy przedstawiamy poniżej.

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2015 r. o czasie pracy
zastępujące obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2013 r.

Niniejszym ogłaszam, że w Wytwórni Opakowań Jednorazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 10 obowiązuje następująca organizacja pracy:

 1. Systemy czasu pracy:
   
  • dla pracowników administracji: podstawowy,
    
  • dla pracowników produkcyjnych i dozoru: równoważny z możliwością przedłużenia dniówki do 12 godzin,
    
  • dla przedstawicieli handlowych: zadaniowy.
    
 2. Rozkłady czasu pracy:
   
  • dla pracowników administracji: od poniedziałku do piątku od 800 do 1600; sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
    
  • dla pracowników produkcyjnych i dozoru: według harmonogramów przygotowywanych na okresy miesięczne, doręczanych pracownikowi z tygodniowym wyprzedzeniem,
    
  • dla przedstawicieli handlowych: według zadań ustalonych po porozumieniu z pracownikiem.
    
 3. Okres rozliczeniowy: 3 miesiące licząc od 1 stycznia każdego roku.

Obwieszczenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników.

Podstawa prawna: art. 150 K.p.

Pracodawca
Krzysztof Pietrzak


Zwracamy uwagę! Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 maja 2008 r. (sygn. akt I PK 262/07) oraz w wyroku z dnia 16 października 2009 r. (sygn. akt I PK 89/09) orzekł, iż w przypadku sporu dotyczącego zadaniowego czasu pracy, to pracodawca jest zobowiązany wykazać, że powierzał pracownikowi zadania możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym z obowiązujących norm. Przy czym wymagane w przepisie porozumienie z pracownikiem nie jest tożsame z uzgodnieniem, lecz oznacza jedynie konsultację, w ramach której pracownik może wyrazić swoją opinię (por. wyrok z dnia 5 lutego 2008 r., sygn. akt II PK 148/07, OSNP 2009/7-8/93). Nie występuje wymóg zachowania formy pisemnej omawianego porozumienia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie dla wyznaczenia pracownikowi konkretnego zadania (zadań) do wykonania w tej właśnie formie. Będzie to zabezpieczało interesy pracodawcy w razie sporu.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60